Opozorilo
Natisni
Prispeval Silvo B.   
Ponedeljek, 05 April 2004 01:00

Turisti?no drutvo Mirna Pe? je bilo vpisano v register drutev pri upravni enoti Novo mesto v decembru 1993. Aktivnosti pa so se pri?ele e nekaj prej. Na pobudo sveta Krajevne skupnosti Mirna Pec je Franc Ambroi? sklical sestanek, na katerem naj bi se dogovorili o ustanovitvi Turisti?nega drustva Mirna Pe?. V razpravi se je pokazala velika zainteresiranost ljudi po organizirani turisti?ni dejavnosti zato je bil po glasovanju sprejet sklep: ustanovi se turisticno drustvo Mirna Pe?, ki nosi naziv Turisti?no drustvo Mirna Pe?.
Predsednik Dolenjske turisti?ne zveze Alojz Serini je podal nasvet o postopku ustanovitve drutva. Predlagan je bil statut oz. pravilnik TD Mirna Pe?, ki je bil po razpravi soglasno sprejet.
Imenovano je bilo vodstvo drutva:

predsednik: Marija Klobu?ar, podpredsednik: Joe Punger?a, tajnik: Ton?ka Kasteli, blagajnik: Tanja Verc, upravni odbor: Alojz Kastelic, Joe Barbo, Vida Progar, Alojz Dragan, Joe aga, nadzorni odbor: Marija Ambroi?; Alojz Kastelic (Bika vas), Joe Gole, Disciplinska komisija: Joe Verce, Andrej Kastelic, Marinka Rajelj.

Sprejet je bil plan dela za leto 1993/94. Zanimiv je zadnji odstavek zapisnika omenjenega sestanka z dne 30.10.1993 Idej je veliko, na tem sestanku, ki je bil posve?en predvsem ustanovitvi turisti?nega drutva je bila enotna ugotovitev, da bo potrebno vloiti veliko truda in dela za ureditev Mirne Pe?i in okolice. Dolgoro?no gledano pa se vse to izplaca v korist vseh nas in naih potomcev, ?e ho?emo vzadnjem trenutku reiti ta zares lep koti?ek naravnih znamenitosti in jih predstaviti tudi iri okolici, ne samo doma?inom. Morda bi lahko prav te, do sedaj malo znane lepote odlo?ilno pripomogle k vijemu standardu prebivalcev te lepe doline, ki je industrijsko na sre?o ali pa na alost zelo slabo razvita.

Sprejet je bil plan dela za leto 1993/94. Zanimiv je zadnji odstavek zapisnika omenjenega sestanka z dne 30.10.1993 Idej je veliko, na tem sestanku, ki je bil posve?en predvsem ustanovitvi turisti?nega drutva je bila enotna ugotovitev, da bo potrebno vloiti veliko truda in dela za ureditev Mirne Pe?i in okolice. Dolgoro?no gledano pa se vse to izplaca v korist vseh nas in naih potomcev, ?e ho?emo vzadnjem trenutku reiti ta zares lep koti?ek naravnih znamenitosti in jih predstaviti tudi iri okolici, ne samo doma?inom. Morda bi lahko prav te, do sedaj malo znane lepote odlo?ilno pripomogle k vijemu standardu prebivalcev te lepe doline, ki je industrijsko na sre?o ali pa na alost zelo slabo razvita.

e sredi prvega leta delovanja, ko je drutvo komaj pri?enjalo iveti se je predsednica drutva za stalno preselila iz Mirne Pe?i v drug kraj. V oktobru 1994 mi je upravni odbor zaupal vodenje drutva. Takoj smo uredili manjkajo?e formalnosti za dokon?no registracijo drutva in odprli iro ra?un.

Na prvem rednem ob?nem zboru po ustanovitvi drutva 28.4.95 smo izvolili novo vodstvo, ki je doivelo le malo sprememb.

  • predsednik: Joe Barbo
  • podpredsednik: Ladislava Rupena
  • tajnik: Silvester Barbo
  • blagajnik: Milka Avbar
  • upravni odbor: Drago Muhi?, Zvone Lah, Robert Kokol, Sonja agar, Karel Pove, Stane Bevc
  • nadzorni odbor: Franc Ambroi?,, Stane Zaletel, Silva Bevc.
  • Disciplinska komisija: Alojz Kastelic, Aleksander Rupena, Stojadin Stoji?.

e od za?etka smo se vklju?ili v Dolensko turisti?no zvezo, katere ?lani smo e danes. V programu dela smo si zastavili: skrb za urejenost kraja, obujanje starih obi?ajev, promocijo kraja in sodelovanje z ostalimi drutvi in Turisti?no zvezo.

Joe Barbo.Zadnjič posodobil Sobota, 02 Februar 2013 21:51